Kan relasjoner revolusjonere skolene våre?

Lesetid: 4 minutter

Forskning viser at lærere som bygger gode relasjoner til elevene, har positiv påvirkning på en rekke områder. Empati, varme, ærlighet og samarbeid kan være nøklene til både personlig og faglig utbytte

Relasjonen mellom lærer og elev har nylig fått økt oppmerksomhet og er et viktig satsningsområde for det norske skolesystemet. Allikevel er det fortsatt behov for både et helhetlig rammeverk og konkrete utviklingstiltak. Håndfaste bidrag til dette blomstrer i grenselandet mellom psykologien og pedagogikken. Disse springer ut av mange tiår med grunnforskning på psykoterapi.

Læreren som tilrettelegger – ikke kunnskapsformidler

Vi står foran en historisk sett ny situasjon, hevder en av psykologiens såkalte “kjemper”, Carl R. Rogers. Hvis vi skal overleve som art, bør målet med utdanningen være å tilrettelegge for endring og læring, i motsetning til å videreformidle kunnskap. Poenget hans er at vi i større grad enn noensinne lever i et miljø som er i kontinuerlig endring.

I denne moderne verdenen, er vi berettiget til å anta at vi vet hva fremtiden vil bringe, og dermed hva den kommende generasjonen bør vite?, spør Rogers retorisk.

Eller er det heller slik at en virkelig utdannet person er en som vet at ingen kunnskap er sikker, og snarere har lært hvordan man endrer og tilpasser seg? Med andre ord: En som har lært hvordan man lærer?

Kilde: Wikimedia Commons

Denne læreren burde kanskje lese hovedoppgaven til Chris Kåring? Kilde: Wikimedia Commons

En utdanningsmessig revolusjon

Hvis opplæring begynner å handle om å legge til rette for læring istedenfor å formidle kunnskap, så blir forholdet mellom lærer og elev en utdanningsmessig hjelperelasjon. En slik relasjon deler viktige karakteristikker med andre hjelpeyrker – for eksempel psykoterapi. Da er det ikke lærerens bokkunnskap eller pedagogiske verktøykasse som drar lasset, men kritiske kvaliteter ved den personlige relasjonen mellom den som tilrettelegger (“lærer’n”) og den som lærer (“eleven”).

“En lærer som stoler på individenes og gruppas konstruktive tendens,” sier Rogers, “og skaper et klasseromsmiljø preget av alt hun kan oppnå av ekthet, verdsettelse og empati, vil oppdage at hun har innledet en utdanningsmessig revolusjon”

Det er et poetisk hofteskudd som treffer midt i den vitenskapelige blinken.

Fra psykoterapi til pedagogikk

Rogers fasiliterende betingelser
>
Ekthet
> Genuinitet/Varme
> Positiv aktelse/Empati

Det siste halve århundret med psykologisk forskning har funnet støtte for Rogers tanker. Å være ekte, genuin, varm, verdsettende og empatisk er noe av det viktigste for å skape bedring i psykoterapi. I psykoterapiforskningen kalles dette “de personsentrerte fasiliterende betingelsene”.

  • Personsentrerte: fordi de handler om personene som er i relasjon med hverandre, i motsetning til diagnoser eller behandlingsteknikker.
  • Fasiliterende: fordi de legger til rette for endring, læring og utvikling
  • Betingelser: fordi hvis de er tilstede så “blirre’ bra terapi”. 

Og slik Rogers og kompani mistenkte, ser den mellommenneskelige relasjonen ut til å spille en viktig rolle også i pedagogisk praksis.

Forskning viser at lærere som bygger gode relasjoner til elevene, og er empatiske, varme, motiverende og tolerante har positiv påvirkning på en rekke personlige, mellommenneskelige og faglige områder for elevene.

Allianse for læring

Bordins arbeidsallianse
Enighet om målsetninger
> Enighet om oppgaver
Emosjonelt bånd

Rogers var altså inne på noe, både i forhold til psykoterapi og pedagogikk, og han er i godt selskap. I følge psykoterapiforskningen er en god relasjon også preget av en såkalt “arbeidsallianse”. Arbeidsalliansen er et gammelt psykoanalytisk konsept som ble gjenopplivet på 70-tallet av en annen psykologisk “kjempe”, Edward S. Bordin. Arbeidsalliansen, eller simpelthen “alliansen”, er et konsept som beskriver et godt, målrettet samarbeid mellom mennesker. En god allianse mellom to mennesker kjennetegnes av tre forhold:

  • De er enige om målsetningene med samarbeidet sitt.
  • De er enige om hvilke oppgaver de har for å oppnå målsetningene.
  • De har et emosjonelt bånd til hverandre som passer for akkurat det samarbeidet de har.

Opplæring er en prosess som krever at du velger læringsmål og passende oppgaver og aktiviteter for å oppnå målene. Lærere og elever deltar i atferd som er designet for å hjelpe elevene til å bevege seg mot disse læringsmålene. Arbeidsalliansen kan dermed være et nyttig rammeverk for lærere som ønsker å etablere en positiv og fasiliterende hjelperelasjon til elevene. En god arbeidsallianse mellom lærere og elever bidrar til at elevene blir mer motiverte, engasjerte, i stand til å tåle motgang og villige til å stole på læreren. Dette vil igjen kunne øke effekten av pedagogiske teknikker og læringsoppgaver.

Gode allianser kan også spille en beskyttende rolle for elever med spesielle læringsbehov, og kompensere for andre risikofaktorer.

“Dette var veldig akademisk, har du noe konkret?”

Hvis denne tanken streifet deg, kjære leser, så er svaret “ja”, men disse relasjonelle kvalitetene er ikke nødvendigvis så enkle å sette til livs som de er å sette ord på. Avslutningsvis vil jeg gjerne bidra med noen konkrete, men forenklede formuleringer av hva som kan kjennetegne endringsfremmende relasjonelle kvaliteter i pedagogisk praksis.

  1. Det å være ekte eller genuin handler om å være ærlig, også når man har negative eller “uønskede” følelser. Snakk om hva du selv tenker og føler, istedenfor å dømme andre. For eksempel kan du si at du ikke føler deg tatt hensyn til, uten å kalle andre hensynsløse.
  2. Det å være varm og verdsettende handler om å lete i seg selv etter et grunnleggende humanistisk og inkluderende menneskesyn, og anerkjenne elevene som verdifulle vesener. Du kan gi uttrykk for at du misliker elevers handlinger, samtidig som du respekterer dem som personer.
  3. Det å være empatisk handler om å være i stand til å ta en annens perspektiv, og forsøke å se verden gjennom dens øyne. Det handler også om å være ydmyk i forhold til at ens eget perspektiv ikke er det eneste, og kanskje ikke det sanne.
  4. For å lage en god læringsallianse, bør man skape felles oppfatning av hensikten med relasjonen til elevene, enighet om målsetninger og oppgaver, og et passende emosjonelt bånd. Ekthet, varme og empati kan være til god hjelp med dette. I tillegg bør man adressere konflikter på en hensynsfull og åpen måte.

En evidensbasert apell

Det viktigste er at elevene opplever relasjonen som preget av ekthet, varme, empati og en god arbeidsallianse. Dette indikeres av både psykologisk og pedagogisk forskning. Lærerens opplevelse er selvfølgelig ikke ubetydelig, men dersom bare læreren opplever relasjonen god, så er det vitenskapelig belegg for å gjøre noen endringer. På bakgrunn av dette oppfordres lærere til aktivt å undersøke hvordan elevene opplever relasjonen.

Lykke til med å bidra til en utdanningsmessig revolusjon!