Lederstil påvirker ansattes arbeidsinnsats og tilfredshet

Lesetid: 3 minutter

Ledere som fremstår som rollefigurer og er tilstede for de ansatte, gir tilfredse medarbeidere som yter ekstra på jobb.

Ledelse og lederstil er av stor betydning for medarbeidernes atferd og holdninger.

I min studie fant jeg at organisasjoner som ønsker tilfredse medarbeidere som yter ekstra på jobb, bør ha ledere som anvender en såkalt transformasjonell lederstil og unngår atferd knyttet til laissez- faire ledelse, altså “ikke-ledelse”.

Et samfunn i endring krever ny type ledelse

Samfunnslivet og arbeidsmarkedet har gjennomgått store endringer fra 1950-1980 til i dag. Arbeid har gått fra å være produksjonsorientert til mer kunnskapsintensivt. Mange arbeidsoppgaver er blitt mer komplekse, medarbeiderne har gjerne høyere kompetanse, organisasjoner møter på stadige endringer og vi opplever økt globalisering.

Disse endringene har betydning for hvordan organisasjoner bør ledes. Det hevdes at endringene de senere årene har ført til i et behov for mer transformerende ledere.

Transformasjonsledelse har vært en av de mest omtalte ledelsesformene de siste 30 årene, særlig på grunn av de positive effektene forbundet med lederstilen. Transformasjonsledere kjennetegnes blant annet av å:

● motivere og inspirerer sine ansatte
● bidra til intellektuell stimulering og innovasjon
● vektlegge hvert individs behov for måloppnåelse og vekst

Transformasjonsledelse – sammen mot et felles mål

Studien i min masteroppgave tok utgangspunkt i 56 ledere og deres medarbeidere i 3 norske virksomheter. Resultatene fra studien viste at ledere med en transformasjonell lederstil bidro til en økning i jobbprestasjon og jobbtilfredshet blant ansatte. Dette forholdet muliggjøres gjennom flere mekanismer.

Transformasjonsledere forklarer ikke bare at ting må gjøres, men formidler også hvorfor. Ved å vise til hensikten med arbeidet og fremheve meningen ved det, vekkes et emosjonelt engasjement hos medarbeiderne som bidrar til økt innsats mot måloppnåelse.

Når ansatte føler at deres innsats har betydning for felles mål, er de ofte i stand til å yte mer på jobben enn de selv forventer. De ansatte opplever også at denne type leder støtter dem, som gjør at de føler seg forpliktet til å gi tilbake til virksomheten gjennom positive holdninger og prestasjon.

Det at denne type ledere ivaretar hver enkelt medarbeiders behov for utvikling og mestring, bidrar til tilfredshet og positive holdninger hos de ansatte.

Laissez-faire ledelse – fravær av ledelse

I den andre enden av skalaen finner vi laissez- faire ledelse, beskrevet som fravær av ledelse eller “ikke-ledelse”. Slike ledere fraskriver seg ansvar og plikter, og unngår å ta avgjørelser. De griper i liten grad tak i arbeidsoppgaver og forpliktelser i organisasjonen, og lar være å følge opp sine medarbeidere. Det er et fravær av retningslinjer og tilbakemeldinger fra lederen på både god og dårlig jobbprestasjon.

Ikke overraskende fant jeg at slik atferd har en negativ effekt på ekstraordinær prestasjon og tilfredshet hos norske medarbeidere. Siden slike ledere i stor grad er fraværende, gjør de ikke forsøk på å motivere og støtte de ansatte. Det har igjen betydning for forpliktelsen de ansatte føler overfor organisasjonen, og deres påfølgende arbeidsinnsats og tilfredshet.

Fravær av ledelse, altså laissez- faire ledelse, kan således være like kritisk for en organisasjon som tilstedeværelsen av konstruktiv ledelse.

Kampen om god arbeidskraft

Ledere utgjør en viktig ressurs for organisasjoners ytelser og resultater. Å fremme tilfredshet og fostre motivasjon blant medarbeidere slik at de trives på arbeidsplassen og når sitt fulle potensial, er vesentlig for at en organisasjon skal kunne overleve i et dynamisk og konkurransepreget miljø.

Ledere som er i stand til å motivere til ekstraordinær jobbprestasjon og fremme tilfredshet blant medarbeiderne, vil blant annet kunne oppleve økt produksjon i organisasjonen og lavere fravær og utskiftning. Det bidrar til at arbeidsplassen fremstår som et attraktivt sted å jobbe, som igjen gjør det lettere for å rekruttere ny arbeidskraft.