Intranett

Masterbloggens grunnpilarer

 • Åpne data
 • Standardisert innhold
 • Semantisk web
 • Visualisering
 • Ekstern engasjement
 • Bærekraftig drift

Slik skal alle skribenter skrive i masterbloggen.no

 • Kort ingress. Tre linjer maks.
 • Skriv etter den omvendte pyramide! Det viktigste skal komme først.
 • Korte avsnitt. Kun én tanke per avsnitt.
 • Mellomoverskrifter. Disse skal fortelle leseren hva innholdet i avsnittet handler om.
 • Ikke fremmedord før fjerde avsnitt.
 • Skriv venstretungt. Det viktigste ordet skyves lengst til venstre i setningene.
 • Bruk kulepunktslister der du ramser opp argumenter, faktorer, elementer og liknende.
 • Gå gjennom teksten når du er ferdig og kutt unødvendig innhold som avsnitt, setninger og ord.

Ove Dalen har også laget en liste med geniale tips i innlegget http://masterbloggen.no/gjest/slik-skriver-du-webtekster-som-fenger/

Hvor kan jeg finne bilder?

Bilderessurser ligger i Google docs

Etiske retningslinjer

Bloggen/ ALLE

 • Innrømme feil og rette dem opp så fort som mulig.
 • Forklare bloggens formål og invitere til dialog med offentligheten om dens innhold og bloggerens metoder og fremtreden.
 • Avsløre interessekonflikter, tilknytninger til interesseorganisasjoner eller andre og personlige agendaer.
 • Avslå fordelaktig behandling av annonsører og særinteresser og motstå slikes press for å få innflytelse over bloggens innhold. Om man gjør unntak bør disse være offentlig kjent.
 • Vær oppmerksom på kilder som tilbyr informasjon mot gjenytelser. Dersom man mottar informasjon på slike vilkår bør man oppgi hvilke gjenytelser som foreligger.
 • Avslør uetiske metoder hos andre bloggere.
 • Lev opp til de samme standarder du forventer av andre.
 • Skill mellom partsinnlegg, kommentarer og faktainformasjon. Selv partsinnlegg og kommentarer skal ikke feilfremstille fakta eller sammenhenger.
 • Skill mellom faktainformasjon og kommentarer fra annonsering og reklame samt mellomløsninger som utydeliggjør skillet mellom disse.

Fagredaktørene

 • Fagredaktørene skal fremme ytringsfrihet, ulike standpunkt og utfordrende blogginnlegg er en del av dette. Det skal imidlertid komme tydelig fram dersom teorier og påstander som fremmes er svært kontroversielle/ utdaterte/ grundig tilbakevist.
 • Fagredaktøren må ta utgangspunkt i at godkjent masteroppgave fra et Universitet følger minimumskrav til god/ etterrettelig forskning.
 • Fagredaktører skal aldri ha økonomiske fordeler av innhold som publiseres.
 • Masterbloggeren står som ansvarlig forfatter av blogginnlegg. Fagredaktør har redaktøransvar og skal således ikke trykke spekulative/ krenkende eller etisk uforsvarlige innlegg. Forening for masterformidling er ansvarlig redaktør og har det fulle ansvar for alt som publiseres på Masterbloggen
 • Fagredaktørene i masterbloggen følger redaktørplakaten.

Masterbloggerne

 • Vær ærlig og rettferdig
 • En blogger bør være ærlig og rettferdig i både innhenting og tolkning av informasjon.
 • Ikke kopiere andre
 • Identifisere og linke til kilder dersom det er mulig. Leserne har rett til mest mulig informasjon om kildenes troverdighet.
 • Forsikre seg om at bloggens innlegg/kommentarer, sitater, overskrifter, fotografier og alt annet innhold ikke gir et forvridd bilde av virkeligheten. Man skal ikke overforenkle eller fremheve enkelthendelser utenom deres sammenheng.
 • Ikke forandre på fotografier uten å fortelle hva som har blitt forandret. Fotoforbedringer er bare akseptabelt av tekniske grunner. Merk montasjer og fotoillustrasjoner.
 • Aldri publiser informasjon man vet er feilaktig, og dersom man publiserer omstridt informasjon, gjør det klart at informasjonen er omstridt.
 • Gjør minst mulig skade
 • Etiske bloggere behandler kilder og omtalte personer som mennesker som fortjener respekt.

Bloggerne bør:

 • Vise omtanke for de som kan bli påvirket på en ufordelaktig måte av bloggens innhold. Vise ekstra følsomhet når man omtaler barn, kilder og personer uten erfaring fra offentlig omtale.
 • Være forsiktige dersom man omtaler intervjuer eller fotografier av personer utsatt for ulykker eller sorg.
 • Innse at innhenting og omtale av informasjon kan føles ubehagelig og gjøre skade. Jakten på informasjon er ikke en tillatelse til arroganse.
 • Innse at privatpersoner har en større rett til å kontrollere informasjon om dem selv enn offentlige tjenestemenn eller andre som søker makt, innflytelse eller oppmerksomhet. Kun en overveldende offentlig interesse kan rettferdiggjøre en invasjon av andres privatliv.
 • Vise god smak. Unngå spekulativ nysgjerrighet.
 • Vær forsiktig med å identifisere mindreårige personer, offer for sex-relaterte forbrytelser, eller mistenkte i straffesaker før en formell siktelse eller rettskraftig dom.
 • Vær etterrettelig

Bilder

Disse reglene gjelder for bilder du ønsker å bruke i bloggen. Reglene er laget på bakgrunn av Datatilsynets anbefalinger, åndsverksloven og pressens Vær varsom-plakat.

OPPHAVSRETT

 • Du kan ikke bruke et bilde du ikke har opphavsrett til. Den som har tatt bilde har opphavsretten til bildet, og du må innhente rett til å bruke bilde før du laster det opp.

SAMTYKKE

Vis respekt for menneskers privatliv. Ta hensyn til hvordan bilde og tekst kan virke på personene i bilde og pårørende. Du forplikter deg til å innhente samtykke i henhold til situasjonsbilder og portrettbilder.

SITUASJONSBILDER

Situasjonsbilder defineres som bilder der situasjonen eller aktiviteten er det viktigste ved bilde. Situasjonsbilder kan i utgangspunktet publiseres uten samtykke så lenge de er harmløse og ikke på noen måter krenker de som er avbildet. Vær oppmerksom på at bilde ikke skal virke krenkende ut fra sammenhengen i bloggen.

PORTRETTER

Portretter defineres som en avbilding av en eller flere bestemte personer. Hovedregelen er at man alltid skal ha samtykke fra de avbildede før bilde legges inn i bloggen. Familiebilder og festbilder krever samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildet.

ÅNDSVERKLOVEN

Åndsverkloven § 45c gjelder for bildene i bloggen og lyder slik:
Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når
a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e) bildet brukes som omhandlet i § 23 første ledd tredje punktum eller § 27 andre ledd.
Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

Kilder: VG, Cyberjournalist.net, Norsk Presseforbund
Ressurs: Data journalism handbook