Innspurtstips til masterstudenten!

Lesetid: 3 minutter

I ferd med å fullføre arbeidet med masteroppgaven?
Mange av oss kommer til et punkt i innspurtsfasen hvor handling virker meningsløst, og ren panikk blir sunn fornuft.

Boken Masteroppgaven, hvordan begynne – og fullføre av av Euris L. Everett og Inger Furseth kan være nyttig i planlegging og gjennomføring av masteroppgaven, slik at man møter utfordringer, som innspurten, på en bedre måte. Til glede for dere som nå nærmer dere levering, gjengir vi noen tips fra boken.

Lag en tidsplan

Under hele arbeidet med masteroppgaven – og spesielt når analysedelen går mot slutten – bør du operere med en eller annen form for tidsplan for når oppgaven skal være ferdig.

Når du har bestemt dato for innlevering, er det viktig at du planlegger de siste ukene frem til fristen. På denne måten får du satt av tilstrekkelig tid til den siste redigeringen og korrigeringen. Mot slutten vil du erfare at det er utrolig mye du får gjort bare på en uke. Siden du selv er den som har det endelige ansvaret for oppgaven, må du nå lese nøye igjennom den fra begynnelse til slutt. Nedenfor har vi satt opp en sjekkliste over hva du bør se etter når du leser:

Generelt gjennom hele oppgaven

 • Går du fra det generelle til det spesielle?
 • Hvordan bygger du opp avsnittene og setningene?
 • Angir tema-setningen det som er innholdet i avsnittet?
 • Er setningene presise?
 • Gir fremstillingen inntrykk av sammenheng og helhet?
 • Er det deler som står alene eller er isolert fra resten?

Innledningen

 • Her bør du se om innledningen gir en god innfallsport til oppgaven din.
 • Kommer det klart frem hva som er oppgavens tema?
 • Angir du tydelig hvilke problemstillinger du opererer med, og hva som er formålet med studien?
 • Husk å gjøre kort rede for litteraturtilfanget, data og analysemetodene.
 • Angi også kort gangen i oppgaven.

Litteraturgjennomgangen

 • Har du med den litteraturen som fremstår som nødvendig ut fra oppgavens tema?
 • Legger du størst vekt på den litteraturen som er viktig for din egen argumentasjon?
 • Hvordan undersøker og kritiserer du litteraturen?
 • Er de temaene du diskuterer, sentrale innen feltet?
 • Er temaene relevante i forhold til problemstillingene dine?
 • Hvordan er din egen argumentasjon bygget opp?
 • Får du argumentene på bordet?
 • Er argumentasjonen bygget opp på en klar måte, eller er den usammenhengende og går i ulike retninger?
 • Er argumentene dine både gyldige, viktige og riktige?

Problemstillingene

 • Har du formulert de overordnede spørsmålene på en tydelig måte?
 • Kommer begrunnelsene av spørsmålene klart frem?
 • Bruker du vitenskapelige eller samfunnsmessige begrunnelser, eller begge deler?
 • Er alle spørsmålene presisert på en slik måte at de indikerer de observasjonene som må til for å få svar på dem?
 • Er det sammenheng mellom problemstillingene og den litteraturen du har diskutert tidligere i oppgaven?

Metodekapitlet

 • Er det samsvar mellom problemstillingene og metodene du benytter?
 • Er metodene begrunnet på en skikkelig måte?
 • Har du diskutert styrke og svakhet ved det metodiske opplegget?
 • Har du husket å kommentere så vel det utvalget du har foretatt, som datas pålitelighet og gyldighet?
 • Er det etiske spørsmål ved opplegget ditt som du bør diskutere?

Analysen

 • Først og fremst må du undersøke grundig om du svarer på alle spørsmålene i problemstillingene dine. Sjekk nøye at det er samsvar mellom problemstillingene og analysen.
 • Sørg for at materialet viser at tingene forholder seg slik du hevder.
 • Husk at du ikke bør benytte det samme materialet i mer enn ett kapittel.
 • Hvordan begrunner du dine egne tolkninger?
 • Kritiserer og diskuterer du dine funn?
 • Refererer du til forskningslitteraturen når du diskuterer dine funn?
 • Kommer dine overordnede argumenter klart frem?
 • Pass på at ingen deler står alene eller isolert. Gir denne delen inntrykk av at du har bundet de ulike delene sammen til et hele, samtidig som du holder en «rød tråd»?
 • Se etter at analysedelen er i samsvar med utgangspunktet for oppgaven.

Oppsummeringen og konklusjonen

 • Pass på at du først gjentar problemstillingene og de metodene du benyttet for å svare på forskningsspørsmålene.
 • Deretter lager du en oppsummering av dine funn.
 • Har du svart på de spørsmålene du stilte i innledningen og i problemstillingene?
 • Husk å presentere de forklaringene du har kommet frem til, og hvilke eventuelle teoretiske konsekvenser studien din har.
 • Finnes det svake og sterke sider ved din undersøkelse som du bør nevne?
 • Pass på at det er samsvar mellom innledning og avslutning.

Litteraturhenvisningene

 • Er de fullstendige og korrekte?
 • Er det samsvar mellom henvisningene i teksten og i litteraturlisten?

Litteraturlisten

 • Hvilket system har du valgt, og har du gjennomført det systematisk?
 • Er litteraturlisten korrekt? Les nøye igjennom.

Redigering av oppgavens ulike deler

 • Er det rimelige proporsjoner mellom oppgavens ulike deler, eller er det en del som enten er for stor eller for liten?

Språket

Det ingen grunn til å la et så stort arbeid skjemmes av skrivefeil. Bruk stavekontrollen på PC-en din. Denne erstatter imidlertid ikke en grundig gjennomlesning. For eksempel vil stavekontrollen godkjenne både «deg» og «meg», mens ordenes mening er forskjellig.

Når du opererer med flere utkast og kanskje flere filer, er det også lett å overse at noe henger igjen fra tidligere versjoner – og som du burde ha strøket, eller at du har strøket for mye. Dette kan være vanskelig å se selv. Du bør derfor få en medstudent eller en annen kompetent leser til å lese dine ferdige utkast før du leverer dem til veileder.

Denne sjekklisten er gjengitt med tillatelse fra forlaget