Studenter vil ha læringverktøy som støtter samarbeid

Lesetid: 4 minutter

Når studenter ble spurt om hvilke læringsverktøy de ønsker seg, gikk følgende krav igjen blant svarene: brukervennlighet, integrering, samlæring og samarbeid.

I snart 6 år har jeg vært universitetslektor 2 ved Senter for Entreprenørskap ved UiO, og jeg har trodd at jeg har god forståelse for studentenes behov. Men nylig hadde jeg gleden av å gjennomføre en serie studentintervjuer som ga meg ny innsikt i studentenes hverdag.

Som del av en behovsavklaring gjennomførte jeg individuelle intervjuer med 15 av mine studenter, hvor jeg spurte:

 • Hvilke studieaktiviteter gir mest læring og hvilke gir mest frustrasjon?
 • Hvilke digitale verktøy bruker de i studiesituasjon?
 • Hvilke nye læringsverktøy ønsker de seg?

Resultatene var som følger:

Gruppearbeid gir mest læring og mest frustrasjon

Læringsaktiviteten som gir mest læring og mest frustrasjon er den samme: gruppearbeid. Dette var det hyppigste og mest konsistente funnet fra intervjuene.

Læringen i gruppearbeidet lå i at studentene fikk arbeide med praktiske problemstillinger knyttet til pensum. Og at de fikk gjøre dette i en studentgruppe hvor de til enhver tid kunne diskutere, reflektere og dele erfaringer med hverandre, og jobbe sammen mot en felles innlevering.

Frustrasjonene i aktiviteten var tredelt: Først at det oppstår sosiale problemer i gruppen når studentene har ulik motivasjon, kunnskap og forståelse for emnet. Deretter en rekke praktiske problemer med organisering og fordeling av arbeidet. Og til sist at gruppen blir gitt en felles karakter for innleveringen, noe enkelte studenter opplever som en urettferdig vurdering av deres bidrag.

Denne siste frustrasjonen er et problem som også arves av meg som faglærer. Med lite innsyn i hvem som gjør hva i studentgruppene, er det svært vanskelig å gi individuelle karakterer for arbeidet.

Facebook og Google Drive for å organisere samarbeid

Blant verktøyene studentene brukte i studiesituasjonen var det to verktøy som alle brukte: Facebookgrupper og Google Drive, og ett som ingen studenter ville bruke: Fronter.

Facebookgrupper:

Studentene har én FB-gruppe med alle studentene ved Senter for Entreprenørskap, alumni inkludert. De har én FB-gruppe for hvert studiekull. Og én FB-gruppe per studiegruppe per kurs (opp til fire kurs per semester).

I følge studentene fungerer FB-gruppene godt til å dele innhold og raskt komme i kontakt med hverandre. Men frustrasjonene er mange:

 • Noen studenter er ikke på Facebook av hensyn til personvern, og på grunn av manglende sikkerhet kan man ikke diskutere taushetsbelagt informasjon i gruppene.
 • Innhold og diskusjoner har først og fremst nyhetsverdi. Postene forsvinner raskt nedover i feeden og blir vanskelig å gjenfinne etterhvert som nye kommer til.
 • Studentene opplever det som vanskelig å ha lange og dype diskusjoner i FB gruppene, og mange parallelle grupper gjør det vanskelig å holde oversikten over arbeidsflyten.

Google Drive:

Hver studentgruppe deler en Google Drive-mappe hvor de laster opp felles filer og jobber med felles dokumenter. Google-dokumentene fungerer godt til samskriving fordi alle kan jobbe i samme dokument, kommentere direkte i teksten og chatte sammen inne i dokumentet.

Men også her har studentene noen frustrasjoner:

 • Siden studentene ikke har andre verktøy for å organisere samarbeidet og fordele oppgaver, brukes arbeidsdokumentene til dette. Et dokument som skal være 8 sider ved innlevering kan lett komme opp i 30-35 sider før det redigeres ned. Dette gjør det vanskelig å holde oversikt over arbeidet og hver students bidrag.
 • Formateringsmulighetene er begrenset. Alle gruppene kopierer innholdet fra Google dokumentene inn i et lokalt MS Office dokument og gjør formateringer der før innlevering.

Fronter:

Universitetets LMS (learning management system) har funksjonalitet som overlapper på noen områder med Facebook-grupper og Google Drive, men studentene ønsker ikke å bruke dette fordi det oppleves som svært lite brukervennlig.

Studentene logger seg inn i Fronter ved kursstart for å laste ned filer fra faglærer, og logger seg ellers inn noen ganger i løpet av semesteret for å se etter ny informasjon. Men mange melder at de går glipp av informasjon som blir lagt ut der fordi systemet ikke har tilstrekkelig varsling (notifications).

Nye læringsverktøy som studentene ønsker seg

Når studentene ble spurt om hvilke læringsverktøy de ønsker seg, var det tre krav som gikk igjen blant svarene:

 • Brukervennlighet, brukervennlighet, brukervennlighet, først og fremst. Studentene er vant med online verktøy som er enkle å bruke (som Facebook og Google) og forventer at læringsverktøyene er like brukervennlige.
 • Integrering. Studentene må i dag kombinere flere ulike verktøy for å dekke sine behov i studiesituasjonen. De ønsker ikke enda flere parallelle verktøy, men en løsning som integrerer verktøyene og funksjonaliteten de vil ha til en felles plattform.
 • Samlæring og samarbeid. Studentene vil at læringsverktøyene skal være sosiale og legge til rette for samlæring og samarbeid. Og at de skal bidra til å løse noen av frustrasjonene forbundet med gruppearbeid.

Etter at intervjuene var gjennomført har 11 av de 15 intervjuede studentene uttalt at de er entusiastiske for å finne en ny løsning på dette. Og mange ønsker å bidra i arbeidet.

Kan resultatene generaliseres?

Først og fremst er intervjuresultatene et uttrykk for ønskene til min klasse entreprenørskapsstudenter ved UiO. Men søk i Google viser relaterte funn fra andre studieretning andre steder, spesielt når det gjelder samlæring og samarbeid. For eksempel:

 • BI har utviklet tre scenario for hvordan de tror læringslandskapet vil være i 2020. Ett av disse er kalt «connect and share» og beskriver en situasjon hvor samlæring og samarbeid studentene imellom får er større rolle.
 • University of California og California State Polytechnic University har i et vitenskaplig studie funnet positiv korrelasjon mellom bruk av studiegrupper på Facebook og studentenes akademiske resultater.
 • Etter lansering av en MOOC ved Stanford University uttalte professor Tina Seelig om studentene at:

  My big insight is not that they want to connect with the teacher. It’s that connecting with other students is equally important.

Mitt spørsmål nå går til andre studenter der ute:

Hvilken læringsteknologi ønsker du deg?

———————————–
En tidligere utgave av innlegget er publisert på Speiderblogg, en blogg fra USITs Gruppe for digitale medier i læring ved Universitetet i Oslo.

 • Vivi Hatlem

  Dette er så korrekt! Jeg deltok på MyOslo og som gikk ut på å skape digitale tjenester som gjør ungdoms dag bedre. To av ideene gikk nettopp på læringsverktøy. Ungdommene sa selv at det var en nedtur å komme fra barneskolen til ungdomsskolen. De kunne ikke lenger bruke iPad etc. til å holde seg oppdatert. Oslo Kommune og IKT Norge var involvert. Det ble gjort et godt stykke arbeid. Jeg skal tipse de om dette, de har helt sikkert noen innspill å komme med! Tror også IKT Norge mener en del i denne saken.

  • Hei, Vivi. Ja, fortell gjerne mer om hva dere jobbet med der og hvilke ideer som handlet om læringsverktøy. Snakker gjerne med IKT Norge og kommunen hvis de er interessert i det.