Nettskapmidler. Noe for masterbloggen?

Lesetid: 4 minutter

Eller rettere sagt: Kan masterbloggen oppfylle krav til midler fra Nettskap 2.0?

Masterstudenter tilgjengeliggjør oppgaven sin i Masterbloggen for et bredere publikum. Dette øker deres kompetanse, samtidig som det gir rom for en bredere evaluering av oppgaven. Vi utfordrer dermed ikke bare studenten selv, men også universitetene og læringsinstitusjonene. På sikt kan man tenke seg Masterbloggen som en arena for et ordskifte mellom student og sensor, sensor og samfunnet eller student og leser. Vi håper Masterbloggen virkelig kan frigjøre disse dynamikkene og har på bakgrunn av dette søkt midler hos Nettskap 2.0.

“Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) ønsker å legge til rette for at vi på best mulig måte utnytter de muligheter utvikling av tjenester og teknologi gir. Dette er avgjørende for å kunne nå de IKT-politiske målene om økt verdiskaping, fornying og demokratisk deltakelse. Derfor lyser vi nå ut prosjektmidler som skal bidra til å synliggjøre hvilket potensial som er knyttet til tjenesteutvikling og forretningsmodeller basert på såkalt web 2.0-teknologi – brukergenerert innhold. Vi har valgt å kalle utlysningen Nettskap 2.0.” nettskap 2.0

Vi har kastet inn vår søknad og håper på å bli plukket ut som en spesielt interessant aktør. Vi vet nettskap 2.0 har fått mange gode søkere. Deriblant Origogruppen som beskriver sin ambisjon på denne måten:

“Med vårt forslag i Nettskap 2.0-konkurransen ønsker vi å legge frem en løsning for hvordan vi kan kombinere flere av de nevnte elementene – altså en underskriftstjeneste som er sosial og delbar og knyttet opp mot media, og som samtidig har reell innflytelse i lokalpolitikken. Vi ønsker også å gjøre det enklere å følge med på Kampsaker ved å lage oversikter over kampsaker som er startet, og dersom de har oppnådd tilfredstillende antall underskrifter – følge deres status. I dag er det umulig å følge med på Innbyggerinitativ folk har startet og det er tungvint å få oversikt over E-initativ som ligger ute.” Origobloggen

Masterbloggen ønsker Origogruppen lykke til og applauderer ideen og engasjementet!

Masterbloggens søknad

For å bli vurdert som støtteverdige må prosjektsøknadene dokumentere og argumentere for hvordan man vil bidra til å nå ett eller flere av disse overordnede målene:

  • nye tjenester (innovasjon og verdiskaping)
  • effektivisering (verdikjeder i og mellom virksomheter)
  • demokrati og åpenhet (demokratisk deltakelse)

Masterbloggens søknad skal vise at vårt omfattende dugnadsarbeid bidrar til en demokratisering av vitenskapelige problemstillinger.

Med Masterbloggen ønsker Forening for masterfomidling å løfte frem masterstudentenes kunnskapsproduksjon. Hvert semester leveres et stort antall masteroppgaver til sensur, men få av disse blir tilgjengeliggjort i andre kanaler enn universitetenes digitale arkiv. Her ser vi et stort potensial. Masteroppgaver inneholder interessante temaer, belyst ved hjelp av vitenskapelig metode.

Denne kunnskapsproduksjonen er i dag stort sett redusert til individuell kompetanse hos den enkelte masterstudent. Vårt ønske er å bidra til tilgjengeliggjøring av og debatt rundt kunnskap som allerede finnes i samfunnet. Videre utfordres masterstudentene til å svare for oppgaven sin til et bredere publikum enn sensor og fakultet. Dette øker deres kompetanse, samtidig som det gir rom for en bredere evaluering av masteroppgaven. Dermed utfordrer vi ikke bare studenten selv, men også universitetene og læringsinstitusjonene som får sine ”produkter” belyst i offentligheten.

På lang sikt kan vi bidra til å utfordre rollene som finnes i akademia der veiledere og ansatte ved institusjonene er eneste premissleverandør og dermed sitter med mye kunnskapsmakt i forhold til studenten og samfunnet for øvrig. På sikt kan man tenke seg Masterbloggen som en arena for et ordskifte mellom student og sensor, sensor og samfunnet eller student og leser.

Hvilke behov skal Masterbloggen dekke?

  • Vi vil utvide masterstudenters kunnskapsproduksjon til å gagne hele samfunnet, ikke bare den individuelle student
  • Vitenskapsinstitusjoner forbedres gjennom systematisk og offentlig utfordring av deres kunnskapsproduksjon. Dette kan Masterbloggen bidra til.
  • Vi skal åpne døren til akademias stort sett lukkede verden og tilgjengeliggjøre fersk kunnskap om et bredt sett av temaer
  • Mye av det offentlige ordskiftet er i dag lite kunnskapsbasert. Masterbloggen kan bidra til å endre dette
  • Masterbloggen kan endre maktforholdene- ”vanlige” folk får tilgang til kunnskap som i dag er vanskelig tilgjengelig, ”elev” utfordrer lærer, ”borger” utfordrer politiker eller annen maktperson/ institusjon
  • Masterbloggen kan bidra til økt kvalitet på våre utdanningsinstitusjoner gjennom systematisk utfordring og eksponering av disses ”produkter”

I hvilken grad tar prosjektet i bruk Web 2.0-teknologi

– og nye former for samarbeidsløsninger?

Masterbloggen benytter seg av publiseringssystemet (CMS) WordPress. Dette systemet distribueres under lisensen GNU General Public License versjon 2.

WordPress er laget i PHP og benytter en MySQL-database til lagring av data. Skriptspråket PHP er en åpen standard som er lisensiert med en egen PHP-lisens, som i praksis er en non-copyleft free software. MySQL er en relasjonsdatabase håndteringssystem som også er lisensiert under GNU GPL.

Per dags dato har vi ikke sett det som interessant å publisere kildekoden for et nettsted. Vi ser ikke bort i fra at vi i fremtiden vil publisere kildekode under GNU GPL, dette forutsetter at vi lager noe som er av interesse for allmennheten, teknisk sett. Om vi for eksempel lager en WordPress-plugin i PHP så ville en GNU-lisens være aktuell.

Alle plattformer vi benytter er gratis og lett tilgjengelig for alle aktører. Innholdet vi genererer er et dugnadsarbeid som belager seg på tillit og deltakelse fra masterstudenter, som leverer innhold. Vi belager oss på dialog i de arenaene vi er tilstedeværende, for videre utvikling av innholdsstrategier og brukervennlighet. Vi belager oss også i høy grad på frivillig arbeid fra fagredaktører som ivaretar sine spesialfelt.

Med prosjektstøtte vil vi kunne utvide og vitalisere den gode responsen vi allerede ser på vårt prosjekt. Vi ønsker økt bevisstgjøring om prosjektet i form av annonsering, kunnskapsøkning og kurs etc.

Videre trenger vi å styrke vår naturvitenskapelige fagbase gjennom målrettede aktiviteter rettet mot institusjoner og potensielle fagredaktører. Potensialet og rommet for Masterbloggen har vi allerede sett, men den systematiske institusjonaliseringen av denne kommunikasjonsplattformen krever større ressurser enn fagredaktørenes dugnadsånd.

Det store spørsmålet

Masterbloggen er en idé som springer ut fra et grunnleggende ønske om å ta i bruk ny teknologi, delingskultur, sosiale medier og aktiv lytting til nettopp et demokratiserende og kunnskapsgenererende prosjekt. Nå krysser vi fingrene for at nettskap 2.0 vil anerkjenne vårt prosjekt!