Cristin erstatter Frida

Lesetid: 2 minutter

Tirsdag 30. november åpner etter planen Cristin, det nye forskningsdokumentasjonssystemet i Norge. Frem til 2011 har vi flere systemer i bruk til synliggjøring og rapportering av forskning til finansierende myndighet, og Frida har vært systemet brukt av de fire breddeuniversitetene, Høyskolen i Oslo og noen mindre institusjoner. Frida stengte for videre registrering 24. november.Cristin logo

Cristin blir i 2011 en felles, åpen bibliografisk database for offentlig finansiert forskning og formidling. Bokstavene står for Current Information Research System in Norway. Hensikten er å ha et felles innrapporteringssystem for hele universitets- og høyskolesektoren, helsesektoren og forskningsinstituttene. Cristin skal også innhente og sammenstille informasjon, og legge til rette for at man skal kunne se forskning i flere sektorer i sammenheng, samt bidra til å øke andelen åpent tilgjengelige vitenskapelige artikler.

Fordelene med det nye systemet er at det blir lettere å orientere seg i norsk forskning for offentligheten og enklere å registrere bidrag for forskerne. Felles publikasjoner registreres bare en gang i Cristin, i Frida måtte hver institusjon registrere sine bidrag uavhengig av de andre. Den delen av Cristin man bruker for å rapportere vitenskapelige publikasjoner har navnet NVI, Norsk vitenskapsindeks.

Et av målene som regjeringen satte i Stortingsmelding nr. 30, “Klima for forskning” (2008-2009), var mer effektiv utnyttelse av forskningsressurser og forskningsresultater. Bedre offentlig tilgang til vitenskapelige publikasjoner forventes å øke samfunnets bruk av resultater fra forskning, og etableringen av et nasjonalt forskningsinformasjonssystem er ett av flere tiltak som skal bidra til dette.

Cristin er en referansedatabase, men i følge Randi Tyse Eriksen ved Universitetsbiblioteket ved NTNU er det fullt mulig og ønskelig å lenke referansene til fulltekstdokumenter der det er lov av hensyn til opphavsrett. Forskerne kan ofte velge om deres artikler skal være åpent tilgjengelige ved å inngå slike kontrakter med publiserende forlag. De kan også levere fulltekstfiler når de registrerer i Cristin. Disse filene skal lagres i institusjonelle arkiver til de er klarert opphavsrettslig og kan åpnes for offentligheten. For fulltekstutgaver av masteroppgaver må man dermed fremdeles søke til de institusjonelle arkivene.

Eriksen sier at det i første omgang er forskerne som har grunn til å ha forventninger til systemet, siden det vil spare dem for mye registreringsarbeid. De må riktignok slite med det gamle grensesnittet enda et år eller to, men når alle institusjonene er på plass i Cristin vil arbeidet med nytt grensesnitt bli prioritert. Dersom man tar i bruk flere moduler av systemet, vil institusjonen dessuten kunne hente mye styringsinformasjon derfra, blant annet til bruk i forskjellige universitetsrangeringer.

Masterbloggen gratulerer!

 • Liten misforståelse: Det står “…det fullt mulig og ønskelig å lenke referansene til fulltekstdokumenter der det er lov av hensyn til opphavsrett…”

  Det er alltid lov å lenke til fulltekstdokumenter. Eneste unntak er om fulltekstdokumentet er lagt ut ulovlig, jfr Napster.no”-dommen. Dersom den som har skrevet dokumentet/oppgaven (“opphavsmann”) selv har bestemt at det skal legges ut er det også lagt ut lovlig.

 • Kristin Kokkersvold

  Hva betyr denne endringen i praksis for oss som ikke jobber i akademia? Får vi tilgang til dokumentene, og betyr dette at alle masteroppgaver samles på ett sted?

 • Harald: Jeg antar at den opphavsretten det her er snakk om, er tidsskriftenes opphavsrett. Har en publisert et vitenskapelig arbeide i et tidsskrift, kan du ikke deretter nødvendigvis fritt publisere det i fulltekst også i et institusjonelt arkiv. Mange tidsskrifter tillater det, men har da regler på hvilken versjon du kan publisere, og hvor lenge du eventuelt må vente etter publisering i tidsskriftet.

  (Med forbehold om at jeg kan ha misforstått, jeg holder fortsatt på å sette meg inn i dette feltet.)

 • Berit Myhre

  Harald: Det er mulig hun mente “der det er lov å legge ut fulltekst etc”?

  Kristin: Slik jeg forstod det vil masteroppgaver fremdeles være å finne i de institusjonelle arkivene. Når målsettingen med Cristin er å gjøre forskning mer tilgjengelig, så går jeg ut fra at søkebasen ligger tilgjengelig for alle – det har Frida gjort.