Aktive elever reduserer mobbing

Lesetid: 4 minutter

Mobbing er fremdeles et stort problem i skolen. Noen skoler har funnet løsninger ved å aktivisere elevene på ulike måter.

I Elevundersøkelsen fra 2017 kommer det frem at 50.000 elever blir mobbet minst 2-3 ganger i måneden. Tallene viser tydelig at vi har en jobb å gjøre for å bli kvitt mobbing.

I min masteroppgave har jeg intervjuet seks ansatte ved skoler som har iverksatt tiltak for å redusere mobbing. Det å ha gode voksne forbilder, som gir elevene konkrete eksempler på hvordan de kan gripe inn mot mobbing, er blant de viktigste tiltakene ved disse skolene.

Å vite hva som er mobbing

Det er viktig å jobbe målrettet med å øke de ansattes kompetanse, og å jobbe med bevisstgjøring. I min studie viste flere av informantene at de har en god forståelse av mobbedefinisjonen, og hvilke drivkrefter som kan ligge bak mobbeatferd.

Må ikke glemme sosiale medier

Mobbing foregår også på sosiale medier. Skolen bør defor, i samråd med foreldre, bestemme hvilke retningslinjer som skal gjelde for barnas bruk av sosiale medier.

Ved at de voksne har klare forventninger til barnas atferd i sosiale medier, kan det være enklere for barna å kjenne igjen mobbing og dermed selv gripe inn dersom de opplever mobbesituasjoner på internett.

Barna gjør som de voksne

Både ansatte ved skolen og foreldre er viktige forbilder for barna, og må være seg bevisst den rollen.

Lærere som har autoritet har gode forutsetninger for å engasjere elevene i skolesammenheng. De må gå foran som gode eksempler og vise hva god oppførsel er. Det innebærer at læreren viser respekt for alle elevene og slår tydelig ned på mobbesituasjoner.

Dette gjelder også på arenaer utenfor skolen. Hvorfor skal elevene gripe inn mot mobbing hvis ikke de voksne gjør det? Som en av informantene påpeker er det uheldig med tanke på lærerens rolle som forbilde.

“.. man kan høre noen ufine kommentarer, så tenker vi «det burde du ikke sagt». Lettere å reagere på skolen enn kanskje på andre aktiviteter. Men, at vi flere ganger burde grepet inn, men at vi ikke gjør det. Og det ser jo ungene.”

Barn flest vil se opp til foreldrene sine og lære av dem. Derfor er det viktig å satse på et godt skole-hjem samarbeid for å aktivisere skoleelever i kampen mot mobbing. Skolen må informere foreldrene om hvilket mål skolen ønsker å oppnå, og hvilken rolle hjemmet har i dette arbeidet.

Flere av informantene fremhever aktivisiering av foreldrene i arbeidet mot mobbing som en måte å aktivisere elevene på. En måte å gjøre dette på, er å oppfordre foreldre som aktivt tar del i barnas fritid om å være bevisst sin oppførsel, ordbruk og omtale av andre foran barna. En annen måte er å sikre at trenere og ledere for fritidsaktiviteter er klar over hvilken effekt de kan ha på elevenes holdninger og væremåte.

Trygghet er god forebygging

Trygge og kunnskapsrike forbilder gir gode forutsetninger for å skape et godt sosialt miljø. Trygt miljø gir trygge elever, og trygge elever har ofte mindre behov for å mobbe sine medelever.

Både teori om temaet og informanter i min studie viser at det er viktig at skolen skaper trygge klasserom hvor alle elevene har gode relasjoner til hverandre og til læreren. På denne måten sikrer skolen at medelever føler ansvar for å ta vare på en klassekamerat som kan bli utsatt for mobbing.

I et godt sosialt miljø vil også tilskuerne til mobbing ha færre «unnskyldninger» for ikke å gripe inn i mobbesituasjoner, ettersom de selv har en relasjon til mobbeofferet.

Bevisstgjorte elever er aktive elever

De fleste som ser at mobbing foregår har et ønske om å stoppe den, men en utfordring er at elevene ofte ikke vet at de andre tilskuerne ønsker det samme som dem selv. Ved å fortelle elevene at de slett ikke er alene om å ønske å stoppe mobbingen, kan det bli mindre skremmende for dem å gripe inn i konkrete mobbesituasjoner.

Det er viktig at elevene lærer hvilken effekt en passive rolle som tilskuer har på både mobberen og offeret. Å innta en passiv rolle gir et inntrykk av at de godtar mobbingen.

Andre studier viser også at jo flere tilskuere, jo lenger varer mobbeepisoden. Aktiv inngripen fra medelevers side kan ha stor betydning for om mobbingen tar slutt. For offerets del kan det også føles som et stort nederlag hvis ingen griper inn for å beskytte han eller henne mot mobbingen.

Ved å gjøre elvene bevisst på disse faktorene, kan en øke muligheten for at elevene føler ansvar for å ta et aktivt standpunkt mot mobbing.

Konkrete oppgaver og verktøy

En mulig løsning for å aktivisere medelever i kampen mot mobbing, er å forberede elevene på hvilke mobbesituasjoner de kan møte, og hvordan de kan gå frem for å stanse mobbingen. Lærerne kan skissere en mobbesituasjon, og deretter gi elevene konkrete hjelpemidler og ord de kan bruke hvis de skulle være vitne til en slik episode.

Flere av lærerne fortalte at de har engasjert klassestøtter. Det er nøkkelelever som har fått konkrete ansvarsområder, som å hilse på elever som sjelden blir hilst på, snakke med elever som kan havne utenfor, invitere elever med i lek, og gripe inn dersom de ser mobbing.

Én lærer ansvarliggjør alle sine elever, og gir dem oppgave som klassestøtte på arenaer der de opplever mestring og trygghet. En elev som er god i fotball, kan for eksempel være klassestøtte på fotballbanen. Spesielt vil elever med en sterk sosial posisjon i gruppen ha mulighet til å påvirke de sosiale relasjonene innad i en elevgruppe.

Ikke én enkelt løsning

Studien min har forsøkt å si noe om hva skoler og lærere kan vektlegge for å skape en kultur hvor tilskuere griper inn i mobbesituasjoner. Dette er et komplekst tema hvor mange faktorer spiller inn, og det finnes ikke én løsning på hele problemet, men heller mange ulike tiltak som sammen kan være med på å redusere mobbing i skolehverdagen.