Bidrar grønne pilotbygg til en grønnere byggenæring?

Lesetid: 4 minutter

Forbildebygg alene er ikke sterkt nok virkemiddel til å snu om på byggenæringen.

I min masteroppgave la jeg ut på rundreise i Oslo-regionens byggverden for å finne ut om pilotbygg – energieffektive forbildebygg – bidrar til å gjøre byggsektoren grønnere.

Jeg fant at byggingen av energiambisiøse piloter stimulerer til læring, nettverksbygging og sterk konkurransekultur. Men, jeg fant også at realiseringen av forbildebygg alene ikke er et sterkt nok virkemiddel for å omvende næringen.

Omstilling til et fornybart samfunn og grønt skifte er hete temaer i miljødebatten og nevnes til stadig i politiske direktiver og miljøstrategier. Men i praksis ser vi at koblingen mellom klimamål og visjoner på den ene side og handling og iverksettelse på den annen, ikke nødvendigvis henger sammen.

Eksemplenes makt

I innovasjonslitteraturen framgår det at praktiske eksempler kan bidra til å vise vei for hvordan overgangen fra strategi til handling faktisk kan gjøres. Eksempler kan på den måten være den nødvendige dytten som skal til for å muliggjøre omstilling til et lavutslippssamfunn.

FutureBuilt
> 10-årig program startet i 2010 av Oslo-, Bærum-, Asker- og Drammen kommune.
> Prosjektene skal vise at det er mulig å kutte klimagassutslippene i bygg med minst 50 %.
> 50 prosjekter (bygg, byområder) skal realiseres i programperioden
>Bellonahuset, Nye Munchmuseet, Nye Deichmanske hhovedbibliotek og Powerhouse Kjørbo er blant de realiserte og planlagte prosjekter.

FutureBuilt er et program hvor prosjektene skal vise at det er mulig å kutte klimagassutslippene i bygg med minst 50 %. Målsetningen med FutureBuilts forbildebygg er å koble klimamål til praktisk handling. De grønne pilotene skal vise at nullutslippsteknologi og plusshusteknologi ikke lenger representerer uoppnåelige måter å bygge på.

Jeg ble nysgjerrig på hvilken rolle FutureBuilts forbildebygg faktisk spiller som endringsdrivere i byggenæringen. De nå nærmere 50 realiserte prosjektene tyder på at noe er i ferd med å løsne i næringen, og at det nytter å gå foran som et godt eksempel.

Miljø som samarbeidsarena

For å finne ut av hvordan forbilde-prosjektene konkret bidrar til grønn omstilling, gjennomførte jeg kvalitative dybdeintervjuer med flere av prosjektlederne. Alle trakk frem at de satt igjen med økt kunnskap og bevissthet om miljøtiltak og energibruk, som de hadde dratt lærdom fra, og tatt med seg videre inn i nye prosjekter.

FutureBuilts strenge miljøkrav gjorde at de ble tvunget til å jobbe tettere sammen som prosjektteam helt fra planlegging til avslutning, for å klare å innfri de ambisiøse klimamålsetningene. For å få klimaregnskapet til å gå opp, var de i tillegg avhengige av et godt samarbeid med blant andre materialleverandører i markedet og eksterne miljørådgivere.

Gjennom prosjektene ble samarbeidet utvidet til å involvere en større verdikjede av byggeaktører enn i ordinær prosjektgjennomføring:

” Utfordringen med et slikt byggeprosjekt er at det er veldig nitidig arbeid; man kan ikke bare få noen vilkårlige konsulenter til å gi noen gyldne råd, man må hele tida jobbe med samkjøringen mellom alle parter i prosjektet.” (Prosjektleder/informant).

Intervjuene ga tydelige indikasjoner på at de stramme miljøkravene bidro til å skape grobunn for bred nettverksbygging, sterkt samarbeid og læring i prosjektene.

Økt konkurransekultur

Samtidig som forbilde-prosjektene har lagt grunnlag for økt samarbeid, har kravet om å føre konkrete klimagassregnskap i prosjektene lagt grunnlag for en sterk konkurransekultur blant de mest framoverlente utbyggerne.

Klimagassregnskap, EPDer (Environmental Product Declarations) og BREEAM-NOR (verktøy for miljøsertifisering av bygg i Norge) er byggtekniske verktøy som har kommet for fullt i byggenæringen de siste årene. Verktøyene har gjort det enklere å kartlegge og systematisere et byggs CO2-avtrykk gjennom hele livsløpet fra oppføring, bruk og til sist nedbryting.

FutureBuilt har vært tidlig på ballen med å tilrettelegge for praktisk bruk av verktøyene ved å kreve klimagassregnskap i sine prosjekter. Flere realiserte miljøbygg og stadig strengere miljøkrav i Byggteknisk forskrift har på sin side ført til økt miljøfokus og etterspørsel blant bevisste, kjøpesterke næringsaktører i markedet. Det har igjen påvirket byggenæringen.

Jeg fant at konkurransen om å være best på miljø førte til at det nærmest har gått sport og prestisje i å oppnå de beste klimakalkylene blant ambisiøse utbyggere. Det handler om å strekke seg stadig lengre for å bygge bedre og mer miljøambisiøst enn det som allerede er bygd.

Innovasjon, men ikke for alle

Mens mye tyder på at forbildebygg har påvirkningskraft og bidrar til å skape en arena for konkurranse blant ambisiøse byggepionerer, ser utviklingen ut til å gå tregere blant andre utbyggere.

Å bygge energiambisiøst utenfor FutureBuilt-paraplyen framgikk som uaktuelt for flere av informantene, fordi de ekstra kostnadene man risikerte å pådra seg i byggeprosessen ikke nødvendigvis betaler seg ved ferdigstillelse.

Det finnes dermed ikke sterke nok insentiver for å prioritere miljø- og energitiltak i for eksempel kommunale anbudskonkurranser og i det private boligmarkedet. Så lenge det er dyrere i et korttidsperspektiv å legge om til grønn miljøprofil enn å bygge konvensjonelt, vil omleggingen til nullutslipps- og plusshusteknologi være for tøff å gjennomføre for de fleste utbyggere.

Konservative og endringstrege aktører representerer en bremsekloss for energiomstilling i den store bredden av byggenæringen. Her ser ikke energiambisiøse bygg og byggere i seg selv ut til å være sterke nok endringsdrivere til å skape grobunn for endring. Imidlertid er politiske rammevilkår – i avgjørende instans Byggteknisk forskrift – pressmidler som kan tvinge de trege til å bli raskere.

Skjerpede energikrav i teknisk forskrift, økt miljøbevissthet og utbredt bruk av energidokumentasjonsverktøy gir signaler om at endringer i konvensjonell byggepraksis kan være et spørsmål om tid.

Bidrar et stykke på vei

FutureBuilt bidrar gjennom sine mange realiserte forbildebygg til å heve kompetanse, styrke miljøbevissthet og læring, til å etablere brede nettverk og til å profilere miljøradikale bygg som attraktive merkevarer. Forbildebyggene er viktige pådrivere for grønn omstilling gjennom direkte å vise for byggenæringen hvor energieffektivt det går an å bygge – og gjennom indirekte å trigge til strengere forskriftskrav som hele næringen må innrette seg etter.

Men min analyse gir altså også indikasjoner på at det finnes barrierer og bremseklosser for omstilling blant de mer konservative næringssegmentene av byggenæringen. Det betyr at forbildebygg alene ikke er sterke nok virkemidler til å klare å snu om på byggenæringen.