En annen tilnærming til matematikk

Lesetid: 2 minutter

Koding og programmering er ferdigheter elever bør mestre for å lykkes i arbeidslivet. I et samfunn hvor teknologien preger hverdagen vår er skolen nødt til å holde tritt med denne utviklingen.

“If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow”, – John Dewey, 1944.

Koding i skolen

Ludvigsen utvalget presenterte i juni 2015 sin utredning Fremtidens skole. Den vurderer grunnskolens fag ut i fra behovene det norske samfunnet kommer til å ha i fremtiden. Matematikkfaget trekkes spesielt frem fordi matematikk inngår og berører de andre skolefagene, og fordi matematisk kompetanse vil være spesielt viktig i fremtiden.

Elever kan arbeide med programmering uavhengig av klassetrinn og faglig nivå, på tvers av fag i form av prosjekter, og sammen i klasserommet ved felles programmering på for eksempel SMART Board.

I flere andre land, som Finland og Storbritannia, har innføringen av programmering i skolen kommet lenger enn i Norge, og er nå enten en del av, eller på vei inn i læreplanene på alle trinn. Høsten 2016 starter et 3-årig pilotprosjekt med programmering som valgfag på ungdomstrinnet. Spørsmålet er: når vil alle elever i norsk skole, uavhengig av trinn, få denne muligheten?

En annen tilnærming til matematikk

Scratch er et programmeringsspråk som er egnet til undervisning i skolen. Det er laget som et pedagogisk verktøy, det krever liten eller ingen forkunnskaper verken av lærere eller elever, og er i tillegg visuelt engasjerende.

Elevene får blant annet en annen tilnærming til arbeidet med geometriske figurer og deres egenskaper. I arbeid med å programmere ulike geometriske figurer som trekant, kvadrat, rektangel og regulære mangekanter, opplevde jeg at elevene fikk en bedre forståelse for egenskapene til geometriske figurer. For å kunne programmere eller kode de geometriske figurene er elevene nødt til å være bevisste på deres egenskaper og kjennetegn.

Utvikler ferdigheter

Programmering hjelper elevene å utvikle matematiske ferdigheter og forståelse for grunnleggende konsepter i programmering, ifølge flere studier.

Elevene tok i bruk ulike problemløsningsstrategier og matematisk resonnering i arbeidet med programmering av de geometriske figurene.

Tydelig engasjement

Arbeid med programmering fikk frem et tydelig engasjement, en positiv holdning og en mestringsfølelse hos elevene. De fikk ta i bruk kreativitet, utforsking, refleksjon og tidligere lært kunnskap. Jeg observerte en utforskertrang og en skaperglede hos elevene.

Elever lærer ulikt og vi lærere har i oppgave å kunne vise elever flere innfallsvinkler til et tema. I denne masteroppgaven har jeg utforsket programmering som en innfallsvinkel til geometriske figurer og deres egenskaper.

Min oppfordring er at elever og andre burde gi koding ett forsøk før man danner seg en mening om det. Jeg lover at du vil oppleve skaperglede og utforskertrang hos elevene, noe som er fantastisk.