Vi sees på Facebook!

Lesetid: 4 minutter

> Facebook er et virtuelt sosialt nettverk som hjelper å holde kontakten mellom mennesker som gjerne er nære venner eller bekjente. Facebook skiller seg fra andre nettsamfunn ved at en registrerer seg med både for- og etternavn, og det vil derfor være enkelt å søke opp en ansatt på Facebook og legge til denne personen som venn.

«Vi sees på Facebook» pleier jeg å si til ungdommer som jeg jobber med. Denne frasen gir mye rom til ettertanke. Facebook er ikke et reelt sted, men det er et sted likevel. Et sted hvor samhandling fortsetter, selv om vi ikke lenger er på jobb.

Det er ikke en hemmelighet at sosiale media er blitt enormt populære i Norge siste årene, og dette gjelder særlig Facebook. Flere yrkesgrupper er aktive brukere av sosiale media nå – også miljøarbeidere.  Jeg har i studien min sett nærmere på samspillet på Facebook mellom yngre miljøarbeidere og lett utviklingshemmede ungdommer. Facebook benyttes aktivt av ungdommer – og det gjør også lett utviklingshemmede ungdommer (her i alderen 15-21).  Vennskapsforhold mellom ansatte og brukere er et ganske komplisert tema og det inkluderer flere etiske og psykologiske problemstillinger.

Miljøarbeideren får to forskjellige roller

Hva skjer så med forståelsen av sin rolle hos ansatte når kommunikasjonen flyttes til en virtuell virkelighet utenom arbeidsplassen? Her kompliseres vennskapsforhold mellom ansatte og brukere med andre etiske problemstillinger.

Miljøarbeidere som etablerer vennskapelige relasjoner til brukere på Facebook får to forskjellige roller.

  •     En rolle som fagperson og hjelpeyter på arbeidsplassen
  •     En rolle som ”venn” i sosiale media

Håndtering av to så ulike roller kan by på en rekke utfordringer. Studiens mål av Facebook-relasjoner mellom miljøarbeidere og lett funksjonshemmede ungdommer var å se på hvordan unge ansatte miljøarbeidere klarer å skille på de to forskjellige rollene, fagperson og Facebook-venn.

Miljøarbeideren reflekterer over sin bruk av Facebook

Min studie indikerer at alle ansatte viser til en reflektert forståelse av sin profesjonelle rolle og hva den innebærer. Samtidig klarer alle ansatte å skille mellom sine roller som omsorgsarbeider og «venn» med brukere. Det var ganske overraskende funn som ikke stemte overens med tidligere forskning. Før har det vist seg at unge voksne i mindre grad reflekterer over sin profesjonelle rolle. I tillegg har de hatt vanskeligheter med å skille ulike roller de har i samhandlingen med lett utviklingshemmede ungdommer.

Hvorfor ansatte ikke blir ”venn” med brukere på Facebook

Et veldig interessant funn i studien var hvorfor mange unge ansatte føler at de ikke skal bli venn med brukere på Facebook. Dette forklares med:

1. Sårbarhet av sitt private liv
2. Uklare personvernregler for Facebook

Unge ansatte innrømmer at de skulle gjerne skjermet sitt private liv og deler av det i tiden når de ikke er på jobb. Dette er ganske utfordrende ved vennskapelig relasjon med brukere i sosiale media. Det er hovedgrunnen til hvorfor flere unge ansatte velger bort den slags forhold til brukere.

I tillegg er det veldig uklare regler for ivaretakelse av personvern hva gjelder Facebook, noe som stopper etablering av vennskapsforhold til brukere på Facebook. Unge ansatte frykter vanskeligheter med å ivareta taushetsplikt på en forsvarlig måte på Facebook.  Refleksjoner over det å være «rollemodell» for unge brukere og etiske utfordringer knyttet til dette, for eksempel eksponering av enkelte bilder på Facebook, kan gi negative virkninger på den «rollemodellfunksjonen» i arbeidssituasjonen i etterkant.

De ansatte som visere høyere grad av personlig motivasjon for dannelse av vennskapelige relasjoner med brukere i arbeidssituasjonen, viser også høyere moivasjon for å danne vennskapsforhold med brukere via facebook. De er innstilte på å løse de vanskeligheter som kan oppstå ved vennskapelig forhold med brukere på Facebook på lik linje som i arbeidshverdagen. De er ikke redd for mulige utfordringer som vennskap med brukere på Facebook kan innebære.

Hva bør du være obs på som Miljøarbeider vedrørende bruk av Facebook? Kilde: Wikimedia Commons

Hva bør du være obs på som Miljøarbeider vedrørende bruk av Facebook? Kilde: Wikimedia Commons

Miljøarbeider på Facebook – hva bør du være OBS på

Faktorer som synlighet av ansattes private liv på Facebook og uklart personvern for samhandling mellom ansatte og brukere kan bli studert nærmere i videre forskning. Siden informanter påpeker at skjerming av deres private liv og utarbeidelse av klare regler for samhandling med brukere kunne fremmet vennskapsforhold mellom ansatte og brukere så kunne utarbeidelse av disse regler bli tatt med i videre undersøkelser.

Bruk av sosiale nettverkssider er utbredt som aldri før, og det er mye som tyder på at disse blir en viktig del av hverdagslivet for stadig flere. Som studien viser kan Facebook være arena for samhandling mellom tjenesteytere og tjenestemottakere også. Flere eventuelle studier kan bidra til å oppnå en større forståelse av denne delen av kontakt og samhandling mellom miljøarbeidere og brukere. Bruk av Facebook kan føre til noen utfordringer og det er for en miljøarbeider viktig å ikke slutte å være kritisk i sin bruk av Facebook også utenfor sin jobb.

Undersøkelser av en slik komplisert problemstilling åpner opp for videre spørsmål, slik som om

  • Burde miljøarbeidere fått satt opp etiske retningslinjer i forhold til sosiale media?
  • Gjelder dette også andre arbeidsgrupper som for eksempel lærere og sosionomer ?
  • Burde eventuelle positive virkninger av kommunikasjon i sosiale media for lett utviklingshemmede veie tyngre enn mulige etiske utfordringer?