Sannhetens voktere og godhetens apostler

Lesetid: 5 minutter

Nettfora er ofte en arena for viktig og verdifull samfunnsdebatt. Likevel tenderer nettdebatter til å sementere bestemte holdninger. I forbindelse med enkelte emner, som for eksempel innvandring, kan dette være problematisk.

> En diskurs kan forstås som en bestemt måte å uttrykke noe om et bestemt tema. Diskursen kan sammenlignes med et fiskegarn: Knutene i garnet representerer ulike ord i forståelsen av et fenomen. De er forbundet og må sees i forhold til hverandre.  Ulike fiskegarn representerer forskjellige forståelser av samme tema.

I min masteroppgave har jeg gjennom diskursanalyse vist hvordan brukerne av tre ulike nettfora skaper og reproduserer negative holdninger til innvandring. Gjennom argumentasjon, retorikk, normative uttrykk og andre virkemidler skaper innvandringskritikerne en forestilling om «sannheten» om innvandring. Denne «sannheten» reproduseres ved at den stadig blir gjentatt på ulike måter. Dette medvirker til å opprettholde myter om innvandring. Ved å fremstille seg som «sannhetens voktere» som tar et oppgjør med «den politiske korrektheten» får kritikerne et maktovertak overfor innvandringsvennlige. I innvandringsdebatten blir dermed nettfora kritikernes arena, hvor argumenter og innspill fra innvandringsvennlige kommer til kort.

> Her er diskursanalyse brukt for å vise hvordan forumsbrukere strukturerer språket når de uttaler seg om innvandring og hvordan språket medvirker til å kategorisere deres forståelse av innvandring som fenomen.

Jeg har undersøkt tre fora av ulik karakter, et kristent, et nasjonalistisk og et diskusjonsforum til en norsk nettavis. Tendensen var den samme: I alle tre fant jeg en overvekt av innvandringskritiske aktører. Disse var langt mer aktive og benyttet et større repertoar av argumenter enn de innvandringsvennlige. Bruken av ladede ord var også langt større blant de innvandringskritiske brukerne.

Overkjører meningsmotstanderne

> Av forskningsetiske hensyn er både navn på forum og brukere anonymisert. Sitater er noe omskrevet for å umuliggjøre identifikasjon.

I alle foraene legges det vekt på problemer med innvandring i form av sosiale stønader og andre utgifter, kriminalitet, kulturforskjeller og lignende. Særlig trekkes muslimske innvandrere frem som problematiske. De innvandringsvennlige aktørene baserer argumentasjonen sin hovedsakelig på behovet for arbeidskraft, samt forpliktelsen til å hjelpe de som er svakere stilte enn oss selv.

De innvandringskritiske aktørene har langt flere argumenter å trekke frem enn de innvandringsvennlige. Mange av disse er likevel basert på regelrett synsing, bygger ikke på kilder, og overdimensjonerer ofte problemer ved innvandringen. Likevel blir de i foraene akseptert som riktige og gode argumenter. En årsak til at denne typen utsagn og påstander regnes som sanne er at de svært ofte blir stående uimotsagt. De innvandringsvennlige brukerne er både færre og langt mer passive enn kritikerne. De kommer dermed til kort i forsøket på å motargumentere og tilbakevise utsagn. I tillegg blir innleggene deres, selv de velformulerte og godt begrunnede, ofte enten totalt overkjørt eller oversett av de innvandringskritiske.

Kritikerne er også langt mer aktive i å gjenta og bygge videre på argumenter, både sine egne og hverandres. Ved å gjenta andres utsagn, skapes en følelse av enighet. Innvandringskritiske aktører gir dermed i høyere grad inntrykk av å stå sammen enn innvandringsvennlige. Det er likevel ikke bare på grunnlag av argumentasjonen at innvandringskritikerne dominerer debattene. Det er minst like mye på grunn av maktforholdet de skaper ved hjelp av normative utsagn.

Bruk av normative utsagn – altså utsagn med en bestemt tone eller ladning – forekommer hos begge parter i debattene, men i langt større grad blant innvandringskritikerne. Ved å omtale innvandring som et «problem» og en «fare» for det norske samfunnet som må «bekjempes», skaper kritikerne et bilde av innvandring som en trussel. Dette er bare noen av mange ord de benytter. Det er likevel ikke dette som er de mest avgjørende ordene for utfallet av debatten. Mye står og faller på hvordan de fremstiller seg selv, samt fremstillingen av innvandringsvennlige.

Kritikk av innvandringsvennlige

Politisk korrekthet foraktes i debattforumene. Illustrasjon: Morten Mørland

Politisk korrekthet foraktes i debattforumene. Illustrasjon: Morten Mørland

Flere av innvandringskritikerne er aktive i å sverte sine meningsmotstandere ved å hevde at disse kun er positive til innvandring fordi det er politisk korrekt, samt for å vise seg som «gode». Benevnelser som «selverklærte godhetens apostler» og lignende er ikke uvanlige. Dette behovet for å bevise sin «godhet» går ifølge kritikerne utover dømmekraften i innvandringsspørsmålet, og gjør at de ikke kan ta de riktige valgene for å

beskytte og bevare Norge.

Kritikerne hevder i tillegg at «sannheten» om innvandring må komme for en dag; det er på tide å

tale den politiske korrektheten midt imot.

På denne måten fremstiller de seg selv som «sannhetens voktere». De er ikke mot innvandring av prinsipp, men fordi «sannheten» er at innvandringen og integreringen ikke fungerer, og dermed volder skade på det norske folk og samfunn. Ved å velge ordene sine med omhu klarer de altså å fremstille seg selv som «de gode» som bare vil det beste for landet sitt, mens de innvandringsvennlige er «de onde» som lar innvandringen ødelegge det norske samfunnet.

Det nasjonalistiske forumet: renhet og segregering

Så langt har jeg omtalt tendensene i de tre foraene under ett. Det er likevel sentralt å se på ulikhetene dem imellom.

Det er kanskje ingen overraskelse at et nettforum som omtaler seg selv som nasjonalistisk har hovedvekt av innvandringskritiske aktører. Faktisk gjelder det alle de 16 deltagerne. Enkelte av disse har et svært høyreradikalt syn på innvandring. Spesielt én av dem er aktiv i å fremme ideen om at innvandring fra «svarte» land til «hvite» land er et pågående folkemord på hvite. Innvandringsvennlige er dermed «antihvite», som mener det er greit at hvite utryddes. Mantraet

De er ikke mot rasisme, de er imot hvite. Antirasist er kodeord for antihvit

blir i denne sammenheng gjentatt flere ganger. Dette slår an hos noen av de andre brukerne, men ikke alle.

Fokuset hos de fleste ligger i å bevare norsk kultur og det norske folks «renhet». Utsagn som

Jeg elsker folket mitt, dets personligheter, egenskaper og særegenheter, og ønsker ikke å se det bli verken utryddet eller utvannet

er typiske. Diskusjonen er hovedsakelig knyttet til hvor stor grad av «utvanning» som er akseptabelt, samt hvilke tiltak mot innvandring som best vil tjene Norge. Flere av aktørene gir eksplisitt uttrykk for at de ikke mener at noen «raser» er bedre enn andre, men at de ønsker å bevare mangfoldet ved segregering.

Nettavisforumet: personangrep og hersketeknikker

Det var debattene i nettavisforumet som hadde det høyeste antallet deltagere (156) og til sammen nesten 1000 kommentarer. Det var her at det var høyest forekomst av usaklige, krenkende og direkte hatefulle innlegg. Fokuset i dette forumet var hovedsakelig på problemene ved innvandring, som kriminalitet, arbeidsledighet og lignende. Det var mange kommentarer som:

Fengslene fylles av innvandrere som har voldtatt og ranet. Nå får det bli slutt på politikernes frekke retorikk med fremmedfrykt!

Enkelte innvandringsvennlige brukere var aktive, men argumentasjonen gjennomgående svak. Tonen brukerne imellom var ofte amper og personangrep og hersketeknikker forekom hyppig. Mange av kommentarene bar preg av å springe ut fra spontane reaksjoner.

Det kristne forumet: rasetenkning og IQ

Det var noe uventet at også det kristne forumet skulle ha hovedvekt av innvandringskritikere. Det som var mest overraskende var likevel at innvandringsdiskusjonen ble knyttet til IQ-forskjeller mellom «raser». Spesielt én av de 31 brukerne fremmet flittig utsagn som:

Vi tar i mot mennesker som stammer fra steder der IQ-en er for lav til å gi bakgrunn for demokrati, høyere kulturell utvikling eller samfunn basert på lov og rett.

Noen sa seg enige, enkelte vagt imot. De fleste unngikk å kommentere det. Likevel er dette noe som tar mye plass i debattene jeg gjennomgikk. Brukeren som var mest opptatt av dette fokuserte også på å «få frem sannheten», og la flere ganger frem mantraet «Ærlighet varer lengst, og sannheten setter fri».

Komplekse debatter

Dette er bare et svært forenklet sammendrag av komplekse debatter. Jeg har her forsøkt å få frem de viktigste trekkene: Samtlige fora er dominert av innvandringskritikere. Høyreradikalt og til dels høyreekstremt tankegods finner sted i alle tre. I alle foraene anvender innvandringskritikerne språket strategisk for å stille seg selv i et best mulig lys, som landets «voktere og varslere», og samtidig trekke motivet for innvandringsvennlige holdninger i tvil.

Masterbloggen presiserer at forfatter ikke på noen måte velger side i debatten. Konklusjonene er basert på en vitenskapelig gjennomgang av de omtalte nettdebattene.
 • Bjørn Rasmussen

  Hva er en vitenskaplig gjennomgang? Utvalgsmetod? Hvor represnetativ er utsagne? Eks hvor mage seriøse innvandringskritikere argumenterer med IQ forskjeller? Stemmer det ikke at 1/3 av fangene i norske fengsler er utenlandske statsborgere?

  • Trygve

   Q.E.D.

  • Carline Tromp

   Det ligger en lenke til hele masteroppgaven øverst ved siden av innlegget, der kan du nok lese om forfatterens valg av metode og materiale.

 • Volksverhetzer

  Hvorfor fortelles det ikke om tittelen til den videoen som spiller en sentral rolle i hvordan nasjonalistene mener de skal vinne debatten ved å fokusere på at masseinnvandringen er et folkemord?

  Burde ikke denne stått på kildelisten siden det siteres fra den i oppgaven?

  Vdeoen heter uansett “Hur man debatterar ner anti-rasister”, er en norsk-svensk samproduksjon og kan finnes her:

  http://www.samtidatankar.se/hur-man-debatterar-ner-anti-rasister/

  Det ser også ut at denne “nasjonalistgruppen” har vokst siden oppgaven ble skrevet, hvis man tar en titt på nettstedet filmen kan finnes. Går man til Youtube har filmen snart 100.000 visninger.

 • Volksverhetzer

  “De er ikke mot rasisme, de er imot hvite. Antirasist er kodeord for antihvit”

  Er det ikke også nærmest akademisk svindel å skrive om “slagordene” til nasjonalistene, når mye av filosofien bak strategien til de nasjonalistene som det skrives om i oppgaven, er nøye konstruerte og utprøvde memer, ment å avsløre dobbeltmoral og hykleri hos dagens anti-hvite elite? 🙂

  Den samme gjengen kaller dagens samfunnsvitenskap for politisk korrekt religion, og de har kanskje et poeng, når “nasjonalistene” og deres argumenter behandles på samme måte som kirken behandlet kjettere og deres forbudte tanker?

  • Anne Ogundipe

   Jeg oppfatter spørsmålene dine som retoriske, men vil likevel ta tak i det du refererer til som “akademisk svindel”. Undersøkelse og analyse av språkbruk og talemåter hos alle aktører i innvandringsdebatten, også de nasjonalistiske, er verdifull forskning for flere fagfelt. Aktørenes bevissthet rundt egen retorikk er en nærliggende del av slik undersøkelse. Dette nevnes også eksplisitt i masteroppgaven dette innlegget er basert på, se for eksempel kapittel 4.

   • Volksverhetzer

    Det er vanskelig å forstå noe, når jobben din er avhengig av å ikke forstå det?

    “Undersøkelse og analyse av språkbruk og talemåter hos alle aktører i innvandringsdebatten, også de nasjonalistiske, er verdifull forskning for flere fagfelt. Aktørenes bevissthet rundt egen retorikk er en nærliggende del av slik undersøkelse. ”

    Det er fasinerende hvordan du kan skrive dette, og ikke forstå at du nærmer deg akademisk svindel, når man skriver om analysegrunnlaget?

    Når man er så opptatt av retorikk og hvordan ord skaper virkelighet, som denne nasjonalistgruppen er, så burde veileder forklart studenten at når man bedriver vitenskap, så skal man kunne etterprøve konklusjonene. En ting er det å anonymisere brukerne, noe helt annet er det å ødelegge budskapet de kommer med.

    Det bør kanskje nevnes at vi synes det er helt fint at mamma professor behandler oss som kirken behandlet kjettere i middelalderen, da det er få ting som viser bedre at dagens samfunnsvitenskap ikke er vitenskap.

    Et bedre ord ville kanskje være “cargo cult science”, hvor “samfunnsviterne” har kopiert realistenes vitenskapelige strukturer, uten å ha forstått at det er den vitenskapelige metode som er viktig, ikke journaler, artikler, forelesninger, professortitler og alt det andre ekte vitenskap har.

    Få ting viser hvor magisk tankegang samfunnsvitere oppviser enn rase, da de vet at dette spørsmålet hører inn under biologien, men tror allikevel at de kan avgjøre om dette eksisterer eller ikke, ved å analysere hva guruene man ikke må stille spørsmål ved, har skrevet.

    PS

    De sier de er anti-rasister, men hva de er, er antihvite. Anti-rasist er kun et kodeord for antihvit. 🙂

 • Volksverhetzer

  Nå er det gått et par uker, og det filmen det snakkes om i oppgaven, er nå blitt slettet, med det resultat at den er lastet opp på nytt.

  Også nytt er at BNPs Nick Griffin, nå ser ut til å ha forstått at den beste måten å slå de antihvite, er å beskylde de for det innvandringsfolkemordet de vitterlig forsøker på.

  Denne videoen er fra EU-parlamentet:

  http://www.youtube.com/watch?v=KdGBIvT7KbU

  • Anne Ogundipe

   Videoen du linker til er et godt og interessant eksempel på en form for retorikk man ikke er vant til å se i det norske offentlige ordskiftet, men som relativt ofte er fremtredende i ulike nettfora.

   Her er det kraftige språklige virkemidler som tas i bruk, og jeg tror innvandringsdebatten som sådan er tjent med at slik polemikk i større grad blir gjort til gjenstand for kritisk undersøkelse. Nettopp derfor synes jeg studier som den dette innlegget er basert på er viktige.

   • Volksverhetzer

    Her er deres egen kritikk av retorikken:

    We’ve Learned “Tailgating,” Now Let’s Adopt the Word “Hijacking”

    Posted by Bob on March 16th, 2014 under Coaching Session, How Things Work

    Nick Griffin’s speech was GENIUS.

    But it contains one deviation from our message and one absolute violation.

    His use of Zionist Supremacists as part of the “unholy coalition” was something I would not have done. But I am a staffer and Nick is up there in front.

    That was a minor violation of our rule, but when he said, “The Final Solution to the White CHRISTIAN problem…” that was pure hijacking.

    I wrote an article about James Edwards constantly trying to hijack us into “conservatism.”

    Listen, gang, the ONLY reason we are getting new attention is because we absolutely stick to BEING WHITE PEOPLE and ONLY WHITE PEOPLE.

    There have been White Christian Movements out there for decades.

    They lost.

    There have been people whose obsession was with Jews.

    They are on history’s garbage dump.

    The largest genocide in human history is being carried out against THE WHITE RACE. Anyone who throws in “Christian” or “conservative” or “Jews” is old, old, OLD, OLD news.

    We must NAME Hijacking.

    We must see every HINT of hijacking.

    If our momentum is stopped, it will be because we allowed ourselves to be sidetracked into one of the old, garbage-canned grooves.

    HIJACKING IS FATAL!

    http://www.whitakeronline.org/blog/2014/03/16/weve-learned-tailgating-now-lets-adopt-the-word-hijacking/

    For utenforstående, så vil whitakeronline fremstå som en kult, med sitt fokus på disiplin og hva som er det sentrale budskapet.

    For oss som er litt mer inne i det, så vet vi at det er et forsøk på å gjete geiter, da opprørere stort sett ikke er veldig gode til å ta kommando fra andre. Ikke er det noen organisasjon som kan holde disiplin heller, så dette gjører i hovedsak ved ris og ros, og hva interesserte ser på som bra nok til å spre videre.

    Her er et eksempel på en propagandafilm laget av BUGS? White Rabbit? (Navnene betyr ikke så mye, da ingen deler eksisterer annet enn som en nettside.)

    http://www.youtube.com/watch?v=lKDeyuM0-Og

    Kort oppsummert så mener vi at dagens spilleregler for respektabel debatt er antihvite, da de er konstruert for at de antihvite vil vinne hver gang de roper rasist, siden debatten fra da av vil dreie seg om du er en rasist eller ikke, og ikke det budskapet du egentlig ønsker å fortelle om.

    Forskjellen mellom oss og de klassiske respektable konservative, er hvor de surtrer over dette, så tenker vi mer på hvordan man kan utnytte at det er slik til egen fordel.

   • Volksverhetzer

    Tenker man litt historisk, så førte boktrykkerkunsten til en demokratisering av kunnskap, og da også kunnskap om hvordan folket ble manipulert av de med makt. Det samme skjer nå med internett, og da kan man jo forvente seg at mer kompetent motstand dukker opp?

    Gilad Atzmon er ikke en av oss og tilhører vel egentlig den minoriteten hvor antirasist betyr anti-rasisme og ikke antihvit.

    Han er imidlertid en av de første på venstresiden som snakker om at dagens venstreideologi ikke lenger er til fordel for arbeiderne.

    The new Left, The Frankfurt School, ID politics, the collapse of Working Class politics, the end of production and the meltdown of dissent. An expose of the manner in which Jewish intelligentsia destroyed the Working Class (by mistake)…

    https://www.youtube.com/watch?v=jDcoGoB71yM#t10m34s

    Poenget mitt er at det kommer til å dukke opp mye ny retorikk fra alle kanter, etterhvert som befolkningen forstår mer av hvordan man styrer samfunnsutviklingen gjennom medias bruk av memer, språklige virkemidler, hva som er fakta, etc.

   • Volksverhetzer

    Jeg tenkte bare å si at jeg er imponert over at du tør. De fleste professjonelle antirasister foretrekker motstandere som ikke utfordrer deres selvbilde som hvite riddere i kamp mot onde Rasister.

    Et eksempel er http://www.vepsen.no/ , som har klart å skaffe seg et godt betalt levebrød som kjetterjegere i kampen for et ideologisk rent samfunn, ved å ikke utfordre narrativet om de farlige dødsknarkernazistene.

    Så langt er du den første av de som påstår det er viktig å bekjempe “rasisme og hat”, som har kommunisert med oss, og så kan vi lure på hvorfor?

    Nå er det imidlertid ikke min jobb å gjøre deres jobb lett, men heller å kjøre spiltt og hersk med dere, så her har to videoer til.

    Den første er Dieudonnés show “Mahmoud”, som de professjonelle antirasistene mener må sensureres.

    http://www.youtube.com/watch?v=jyS459QkUEo

    Og den andre er med Tony Martin, og da snakker vi om noen som virkelig er hatet av multikulten.

    http://www.youtube.com/watch?v=Uu0vQrZbhQo

    PS Det er ingen som er blitt “ekspert” på oss ennå, og så viktig det er å bekjempe “rasisme og hat” i dagens samfunn, kan kanskje du få en slik jobb hvis du spiller kortene dine rett?

    Det er jo noe slik som 10 antirasist-forskere per rasist-aktivist, så det burde jo vært plass til deg som ekspert på oss, også? 🙂

    • Anne Ogundipe

     Det er flott at du engasjerer deg i tematikken som omtales i dette innlegget. Fordi du åpenbart er svært involvert i nettsfærens innvandringsdebatt, er det interessant å høre ditt perspektiv.

     Enkelte av kommentarene dine tenderer imidlertid til strekke seg utover temaet innlegget handler om, for eksempel ved å inkludere generelle karakteristikker av de du omtaler som “antirasister”. Jeg ser også at du har kommentert andre innlegg, for eksempel “Barn, personvern og sosiale medier”. Jeg har vansker med å se hvordan din kommentar til dette innlegget er relevant for dets tema.

     Masterbloggen ønsker et godt og inkluderende debattklima med saklige kommentarer som er direkte knyttet til de respektive innleggenes tematikk. Jeg vil be deg ta hensyn til dette.

     Jeg vil også informere om at Masterbloggens redaksjon forbeholder seg retten til å vurdere hvorvidt kommentarenes innhold er saksrettet og skrevet for å bidra til økt innsikt i det aktuelle temaet på en respektfull måte. Kommentatorer som beveger seg utenfor retningslinjene for oppførsel vil gis tre advarsler før kommentarer slettes og bruker blokkeres.

     Jeg vil samtidig påpeke at det på alle måter er legitimt å forfekte kritiske og kontroversielle synspunkter – dersom det er relevant for temaet som diskuteres og det gjøres med respekt og høflighet overfor for alle involverte parter.